September 12, 2014

Opening Ceremony – 49th Karlovy Vary International Film Festival