settembre 9, 2014

Vuitton MostraRinko KIKUCHI & Michael BURKE (c)Louis Vuitton – Shoichi Kajino