September 9, 2014

Vuitton MostraKavka SHISHIDO (c)Louis Vuitton – Shoichi Kajino