ottobre 8, 2014

Issey Miyake ShogunSHOGUN_2 (Illustration by Takashi Okazaki)